Zamyslenie z nedele Krista kráľa

Autor: Ing. Renáta Šimková

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

Slávnosť Krista Kráľa veriacim každoročne pripomína, že Kristus je “Alfa a Omega, Počiatok i Koniec”. Evanjelium tejto nedele sa akoby vracalo späť, na Golgotu. Na kríži, nad ktorým bol nápis “Toto je židovský kráľ”, Ježiš najvýraznejšie potvrdzuje, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to kráľovstvo lásky, pravdy, života a svätosti. 
Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. a stanovil preň pôvodne poslednú

októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roka 1925 a bola spojená s modlitbami a poklonami, ktoré mali v srdciach veriacich vzbudzovať predsavzatia, aby naprávali svoj život, aby Krista lepšie prijímali za svojho Pána a Kráľa.
Aký je tento Kristus Kráľ medzi nami?
• Je to Kráľ, ktorý sa stotožňuje s hladujúcimi, kým len bude na svete čo i len jediný hladujúci.
• Je to Kráľ, ktorý trpí, dokiaľ je na svete jediný človek nespravodlivo súdený, bezmocne trpiaci akúkoľvek diskrimináciu.
• Je to Kráľ, ktorý nás neustále podnecuje k najväčšej revolúcii ľudských dejín - k revolúcii v ľudskom srdci. 
Kedy sa zapájame do tejto revolúcie?
• Keď pochopíme, že pre osud ľudstva a pre naše dobro nie je také dôležité, aby sme ovládli iných, ale seba.
• Keď pochopíme, že štáty tu nie sú kvôli vladárom, aby mohli stále viac panovať, ale kvôli slabým ľuďom, aby ich mohli chrániť proti násiliu a svojvôli.
• Keď pochopíme, že ja a ty sme dôležití natoľko, nakoľko sme ochotní pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. 
Je určite dobré, že každoročne slávime sviatok Krista kráľa. Keď je Kristus náš kráľ, potom to znamená, že sme kráľovské deti. Veľké finále na konci cirkevného roka je aj naše finále. Keď sa budeme za chvíľku modliť spoločne Otčenáš, budeme dnes lepšie vedieť, o čom je reč v prosbe: Príď kráľovstvo tvoje!
Pane, prosíme Ťa, daj nám poznanie, že sme Tvoje kráľovské deti.

Rozprávač: Ježiš povedal svojim učeníkom:
Ježiš: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.“
Rozprávač: Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: 
Ježiš: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“
Rozprávač: Vtedy mu spravodliví povedia: 
Hlas 1: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?“ 
Hlas 2: „Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?“ 
Hlas 3: „Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“
Rozprávač: Kráľ im odpovie: 
Ježiš: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Rozprávač: Potom povie aj tým, čo budú zľava: 
Ježiš: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“
Rozprávač: Vtedy mu aj oni povedia: 
Hlas 1: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“
Rozprávač: Vtedy im on odpovie: 
Ježiš: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“
Hlas: A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.

Zo života školy...

ib_p040_0_27.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS