Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Nedeľou vzdávame vďaku Bohu. Nedeľa sa nazýva aj Pánovým dňom. Je to deň sviatočný, deň radosti a odpočinku. V priebehu celého roka Cirkev v jednotlivých dňoch vysvetľuje Kristovo tajomstvo. Biblia nám prináša posolstvo, že Boh sám zostupuje k človeku. 
Keď učeníci opustili Jána Krstiteľa, šli hľadať Ježiša. Jeden z nich bol Ondrej, Šimonov brat, druhý bol evanjelista Ján. Tí sa stali prvými Kristovými učeníkmi. Za Ježišom ich hnala neodolateľná túžba; chceli s ním hovoriť, no predsa sa ich zmocnila bázeň a zmĺkli. Ovládla ich myšlienka: „Je to Mesiáš?“ Ježiš vedel, že učeníci idú za ním. Boli prvým ovocím jeho úsilia a srdce nebeského Učiteľa sa tešilo z toho, že títo ľudia odpovedali na výzvu jeho milosti. Obrátil sa a spýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Mali sa slobodne rozhodnúť, či sa vrátia, alebo vyjadria svoje prianie. Mali len jediný zámer. Premýšľali o jedinom. 
Zvolali: „Učiteľ, kde bývaš?“ V krátkom rozhovore nemohli dostať to, po čom túžili. Chceli byť s Ježišom osamote. Sedieť mu pri nohách a počúvať ho. Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Keby Ján a Ondrej boli bývali takí neveriaci ako kňazi a prední muži, neboli by sa stali Ježišovými poslucháčmi. Boli by prišli ako kritici, aby súdili jeho slová. Takto si mnohí zatvárajú dvere k najvzácnejším

príležitostiam. Títo prví učeníci sa rozhodli inak. Prijali výzvu Ducha Svätého zo zvesti Jána Krstiteľa. Teraz rozpoznali hlas nebeského Učiteľa. V Ježišových slovách poznali plnosť sviežosti, pravdy a krásy. Učenie starozmluvných spisov osvietili lúče nebeského svetla. Mnohostranné témy pravdy dostali nové osvetlenie. Pokánie, viera a láska uschopňujú človeka prijať nebeskú múdrosť. Viera, ktorá pôsobí cez lásku, je kľúčom k poznaniu a každý, kto miluje, „poznáva Boha.“ Apoštol Ján bol muž vážny, citový, horlivý, no aj hĺbavý. Začal rozpoznávať Kristovu slávu – nie svetskú nádheru a moc, ktorú mal podľa naučenia nádejne očakávať, ale slávu, „akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ Úplne sa pohrúžil do rozjímania o tejto predivnej téme. Ondrej sa chcel podeliť o radosť, ktorá mu napĺňala srdce. Šiel vyhľadať svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ Šimona nebolo treba dvakrát volať. 
Milé deti a kolegovia, otvorme myseľ a srdce, aby sme prijali Božiu milosť. Ježiš je darom pre nás. S radosťou sa vydajme denno-denne hľadať Mesiáša. Lebo milosť a pravda prišli skrze neho.

Dobrotivý Bože, vyslyš naše prosby a pomôž nám v hľadaní Mesiáša.
Pane, prosíme Ťa, nedovoľ, aby sme sa ponorili do tmy hriechu, ale daj, aby sme kráčali vo svetle tvojej milosti a pravdy.

Zo života školy...

ib_p046_1_7.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS