Fyzika

Autor: Super User

Slovo fyzika pochádza zo starogréčtiny, kde fyzis znamenalo prírodu. Fyzika bola pôvodne náuka o prírode vôbec. Dnes je to veda, ktorá skúma objektívne vlastnosti hmoty a najjednoduchšie formy pohybu.

Postupne, ako počet poznatkov o prírode narastal, oblasť fyzikálneho skúšania sa zužovala. Oddelili sa biologické vedy, ktoré skúmajú špecifické deje v živých organizmoch, ďalej vedy zaoberajúce sa zmenami v zložení látok (chémia) a iné prírodné vedy (astronómia, geológia, mineralógia a ďalšie). Fyzika je prírodná experimentálna veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti telies a ich vzájomné pôsobenie - interakciu.

Do fyziky patria tieto disciplíny

1. MECHANIKA - opisuje a vysvetľuje najjednoduchšie formy pohybu fyzikálnych telies, napr. pád vyhodeného kameňa na zem, pohyb a vlnenie kvapalín, kmitanie telies a pod.

2. ELEKTRINA A MAGNETIZMUS - zaoberá sa elektrickými a magnetickými javmi. Po vytvorení Maxwellovej teórie sa všetky tieto javy vysvetľujú ako prejavy elektromagnetického poľa.

3. TERMODYNAMIKA A ŠTATISTIKA - zaoberá sa javmi v systémoch s veľmi veľkým počtom častíc napr. v plynoch či v kvapalinách.

4. OPTIKA - je časť fyziky, ktorá sa zaoberá svetlom, jeho šírením a javmi pozorovanými pri vzájomnom pôsobení svetla a látky.

5. KVANTOVÁ FYZIKA - študuje pohyb a správanie veľmi malých častíc - mikročastíc (atómov, atómových jadier), ktoré majú pozorovateľne iné vlastnosti ako veľké telesá.

6. ATÓMOVÁ A JADROVÁ FYZIKA - skúma stavbu atómov, atómového jadra, jadrové premeny sprevádzané rádioaktivitou.

7. ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY - vysvetľuje pohyb fyzikálnych objektov pohybujúcich sa rýchlosťami svetla.

Fyzikálne súťaže

 

 

 

Zo života školy...

ib_p036_0_10.jpg

Takto si žijeme

Wednesday the 11th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.