Pastoračný program školy

Autor: Super User

Spolu rásť, spolu dozrievať...

Katolícka škola je zároveň účinným pastoračným nástrojom Cirkvi i jedným z miest, kde sa Cirkev uskutočňuje. Vychádzajúc z tohto chápania, staviame náš pastoračný program na štyroch pilieroch života Cirkvi: koinónia, martýria, diakonia a liturgia. Naša škola, to sú ľudia (koinónia), ktorí spolu svedčia (martýria), slúžia (diakonia) a slávia (liturgia). 

Koinónia (spoločenstvo, účasť, pospolitosť, družnosť, prepojenosť, jednota). Sme kresťanské spoločenstvo, ktoré neustále rastie, obnovuje sa a participuje na živote a poslaní Katolíckej cirkvi. Špecifickosť školského prostredia nás predurčuje k neustálej otvorenosti voči všetkým, ktorí chcú v našom spoločenstve rásť v podobnosti Kristovi, a zároveň nás zaväzuje k dôslednému rešpektovaniu zákona milosti a rastu v živote viery.

Pri formácii k jednote a spoločenstvu využívame širokú paletu prostriedkov, vrátane katechéz, triednych obnov, pútí či výletov..., zameraných na budovanie spoločenstva. 

Diakonia (kresťanská služba lásky a pomoc v núdzi). Ako kresťanské spoločenstvo sme spoločenstvom služby. Naša diakonia v sebe zahŕňa tri aspekty: (1.) služba smerom dovnútra – jej objektom sú členovia školského spoločenstva v širšom zmysle; (2.) služba presahujúca rámec školského spoločenstva; (3.) výchova k službe.

Preto okrem základnej služby výchovy a vzdelávania poskytujeme aj duchovné doprevádzanie, poradenstvo a modlitbovú podporu, formujeme sa k láskavej pozornosti a aktívnej pomoci núdznym. K tomu prispievajú aj projekty ako Tehlička pre Afriku či Vianočné trhy. 

Martýria (svedectvo, v prenesenom význame svedectvo o Kristovi, vrátane mučeníctva pre vieru). Motívy našej práce presahujú bežné rámce, ako sú zamestnanie, sebarealizácia či filantropia. Naším základným motívom, bez znižovania dôležitosti iných motivácií, je viera v Krista a svedectvo o nej.

Martýria v našom spoločenstve zahŕňa (1.) evanjelizáciu - ohlasovanie Krista, svedectvo viery a o viere, a (2.) katechizáciu - vyučovanie a formáciu (vyučovanie náboženstva, duchovné obnovy, katechézy, stretnutia...). 

Liturgia (verejná služba, v prenesenom význame verejná bohoslužba). Veríme, že Boh je počiatkom i cieľom všetkého, a tak je základným zmyslom existencie kresťanského spoločenstva na prvom mieste uctievanie Boha, liturgia. V nej zároveň prijímame poslanie i posilu pre diakoniu a martýriu.

Pri plnom rešpektovaní farnosti ako základného miesta slávenia Božieho ľudu, je aj naša škola jedným z miest, kde sa stretáme, aby sme spoločne slávili (sväté omše, sviatosť zmierenia), a pripravovali sa na prijatie sviatostí (iniciačné sviatosti a sviatosť zmierenia). 

Katolícku školu tiež chápeme zároveň ako subjekt i objekt pastorácie. Spoločenstvo, služba, svedectvo i slávenie... sú záležitosťou každého člena školského spoločenstva a každý člen je zároveň tým, s kým sa zjednocujeme, komu chceme slúžiť, svedčiť a s kým chceme sláviť. Chceme spolu rásť a dozrievať.

Pastoračná rada a pastoračný plán

V analógii s farskými pastoračnými radami plánujeme v budúcnosti vytvoriť orgán, ktorého úlohou bude zastrešovať pastoračné aktivity katolíckej školy v duchu uvedeného programu. Po vytvorení takéhoto orgánu bude možné pracovať aj na zostavení vlastného pastoračného plánu, na podklade ktorého budeme realizovať jednotlivé pastoračné projekty.


[Pastoračný program školy] [Pastoračné projekty] [Duchovné obnovy zamestnancov] [Triedne obnovy]

[Modlitba za Zaymusku] [Prvé sväté prijímanie] [Školská kaplnka] [Omša a spoveď]

Zo života školy...

ib_p046_0_10.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS