Školská jedáleň

Autor: Ján Berešík

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

 • Žiaci, ktorí nedostali zápisný lístok si ho môžu osobne vydvihnúť v kancelárii vedúcej ŠJ.
 • Žiaci, ktorí zabudli alebo nestihli odovzdať zápisný lístok  môžu ho priniesť od 5.8.2019

do 7.8.2019 a potom od 19.8.2019 do kancelárie vedúcej ŠJ.

 

Žiadame rodičov,

ktorí prihlásili svoje deti na stravu v školskom roku 2019/2020, aby bezpodmienečne uhradili poplatok za stravovanie do 20.8.2019 na číslo účtu školskej jedálne:

 

SK26 5600 0000 0003 0374 6002

 

V prípade, ak neviete variabilný symbol, použite meno a priezvisko stravníka/stravníkov.

V prípade ak neviete sumu, vypočítate ju:

Jednorazová platba + pravidelný mesačný poplatok 

Jednorazová zálohová platba pre:

 • jedno dieťa:           30,00 €
 • dve deti:                 40,00 €
 • pre tri a viac detí:  50,00 €

 Plus pravidelný mesačný poplatok:

 • ročníky 1-4: 5,00 €
 • ročníky 5-9: 5,60 €

                                                   

 

Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa

 V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (,, dotácia na stravu“) s účinnosťou od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

 1.Dotácia na stravu od 01.09.2019 bude v základnej škole poskytovaná pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú základnú školu. / stravovanie je dobrovoľné/

 1.2.    Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v  ZŠ a súčasne odobralo stravu.  Obidve podmienky musia byť splnené.

 

 1. 3.     V prípade, že schválená suma stravnej jednotky je vyššia, ako je výška dotácie, rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

Od 1.9.2019 sa mení výška stravnej jednotky a réžie.

 Cena stravného lístka:

                                            ZŠ I. stupeň   1,45€ 

                                            ZŠ II. stupeň 1,48 €

 

   Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že žiak nebude v škole prítomný a stravu neodhlási  deň vopred do 14,oo hod. (je jedno či stravu neodoberie, alebo odoberie do obedára či na tanier),  musí si danú stravu uhradiť v plnej výške.  

Ak vzniknutý nedoplatok na stravnom nebude uhradený , deťom nebudú poskytnuté obedy až do uhradenia nedoplatku.

     Od 1.9.2019 musia mať všetci stravníci vypísané nové zápisné lístky

    Bez vypísaného a zákonným zástupcom podpísaného zápisného lístka nebude dieťa prihlásené na stravu.

 

 

Vážení rodičia,

Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás chystáme v Školskej jedálni. V súčasnosti sme zriadili pre stravníkov možnosť objednávať stravu prostredníctvom internetu.

Pre registráciu stravníkov a pre objednávanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 

Registrácia služby

1.         Navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia  na aktivovanie Objednávania stravy internetom. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné prístupové meno (používateľa) a heslo. Pripravte si ich dopredu. Stravníci ktorí už sú zapísaní v systéme obdržia údaje od vedúcej ŠJ.

Používateľ - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky

Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky

Môžete tiež zadať e-mailovú adresu, na ktorú Vám systém môže zasielať tieto správy:

-          potvrdenie objednávky

-          nedostatočná výška konta

-          kontrola neodobranej stravy

-          mesačný prehľad

-          potvrdenie o prijatí platby

 

Počas aktivácie služby v kancelárii vedúcej ŠJ môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať.

Heslo, email a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.

 

Objednávanie stravy používateľom

2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz  . Pri prvom prihlásení zadajte do výberu jedálne číslo 9213. Môžete použiť tlačítko Vyhľadať jedáleň.

3.         Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore v menu CZ SK EN.

4.         Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo (je variabilný symbol z poštovej poukážky z jedálne), ktoré ste si získali od vedúcej stravovania. Ak ste nový stravník tak ste si údaje zvolili pri registrácii služby (viď bod 1). Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje.  Stlačte zelené tlačítko Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.

5.         Pre objednávanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

6.         Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne:  Anna Sršníková
Hlavná kuchárka:  Mária Rajčanová
Kontakt: 041/7231289

[Jedálny lístok] [Čipová karta]

Na základe vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. Prosíme rodičov, aby odhlasovanie zo stravy na nasledujúci deň oznamovali najneskôr do 14:00, v pondelok do 7:00 ráno na č. tel. 041/7231289.

Zloženky na obedy vydávame posledný týždeň v mesiaci tak, aby strava bola zaplatená vždy do prvého dňa aktuálneho mesiaca. Strava sa uhrádza na číslo účtu školskej jedálne: SK26 5600 0000 0003 0374 6002 alebo sa uhrádza poštovou zloženkou. Okrem úhrady stravného poštovou poukážkou je možné uhrádzať stravu trvalým príkazom cez banku alebo využívať platbu cez internet a pod. Po predložení dokladu o zaplatení stravného, bude stravníkovi aktivovaná jeho čipová karta. Na základe označenia karty v termináli pri výdajnom okienku, bude stravníkovi vydaný obed.

Poplatky za obed v ŠJ sú nasledovné:

 • kategória roč. 1.-4.: 1,21€
 • kategória roč. 5.-9.: 1,29€
 • cudzí stravníci: 2,65€

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa neodhlásený obed môže rodič v prvý deň odobrať do obedára. Na ďalšie dni je potrebné dieťa odhlásiť zo stravovania. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15.–18. ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

Jedálny lístok zostavujeme týždeň dopredu. Zásady pre zostavovanie JL vychádzajú z odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR, pri súčasnom zohľadnení ekonomickej situácie a úsilí pokiaľ možno nezvyšovať finančný limit na potraviny. Skladba jedálneho lístka je nasledovná: 2 hlavné jedlá z mäsa 1 hlavné jedlo polomäsité 2 dni odľahčovacie, z toho jedno jedlo múčne a jedno jedlo lakto-ovo-vegetariánske.

Naša škola je zapojená do projektu Národný program zdravia. Pri zostavovaní JL dbáme, aby zelenina bola v JL zastúpená denne. Podávame šaláty z čerstvej zeleniny, ovocie, mliečne pudingy s ovocím a cereálne výrobky. Energetickú hodnotu hlavného jedla zvyšujeme podaním dezertu za obedom. Ku každému jedlu je podaný mliečny nápoj, ovocný čaj alebo vitamínový nápoj. Aktuálny JL je vyvesený vo vstupnom vchode do budovy školy, v ŠJ a na našej webovej stránke.

Pracovná doba v školskej jedálni je v čase od 6.30-14.30. Informácie o školskom stravovaní možno získať telefonicky alebo priamo u vedúcej školskej jedálne.

Zo života školy...

ib_p053_0_27.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS