Príprava na prvé sväté prijímanie

Autor: Super User

Kurz: Spolu kráčať cestou viery - uvedenie detí do života kresťanského spoločenstva

Zodpovednosť za rasť detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí. Katolícka škola a farnosť podávajú v tomto rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy a formačného pôsobenia (škola) a prípravného kurzu pred prijatím sviatostí (farnosť). Úlohou farnosti je okrem toho posúdiť, či je dieťa na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie dostatočne pripravené.

Farnosť Žilina - mesto pomáha rodičom prostredníctvom prípravného kurzu Spolu kráčať cestou viery. O forme a obsahu kurzu sú rodičia informovaní listom, jeho súčasťou listu je aj prihláška a dotazníkNa úvodnom stretnutí je podrobne predstavený celý kurz. Tí, ktorí sú rozhodnutí doň vstúpiť, po stretnutí odovzdajú prihlášku. Druhé stretnutie sa koná v nedeľu pri svätej omši o 09:00 v katedrálnom chráme. Počas nej sú komunite veriacich farnosti Žilina - mesto predstavené deti (a ich rodiny), ktoré vstupujú do prípravného kurzu. Ostatné stretnutia sa konajú zvyčajne raz mesačne vo štvrtok od 17:00 do 18:00 vo farskom centre N3. V tom istom čase prebiehajú paralelne katechézy pre deti (so skúsenými animátorkami) aj rodičmi (pod vedením kňaza farnosti). Katechézy pre rodičov sú zamerané na prehĺbenie obsahov katolíckej viery, ktoré potom približujú a odovzdávajú rodičia svojim deťom. Preto je účasť rodičov na katechézach viac než dôležitá.

Pripomíname, že každá farnosť organizuje vlastný kurz a projekty sa líšia formou, náročnosťou i kvalitou. Rodičia žiakov na CZŠ R. Zaymusa si môžu slobodne vybrať kurz v inej farnosti.

 

Harmonogram kurzu v školskom roku 2014/2015

September 10.09.2014

Cesta viery

List pre rodičov, spolu s dotazníkom, prihláškou a pozvánkou na úvodné stretnutie.  [list]
 

18.09.2004

02.10.2014

N3

Spolu kráčať cestou viery

Úvodné stretnutie pre rodičov s predstavením projektu. Ak sa rodičia rozhodnú pre kurz, po skončení nám odovzdajú prihlášku.

[prezentácia]

Október 19.10.2014 09:00, Katedrála

01. Veriť Bohu

Omša predstavenia detí. Deti a rodičia vyjadria pred komunitou svoje rozhodnutie vstúpiť do prípravy, farnosť sa zaväzuje k personálnej, modlitbovej a materiálnej podpore. [fotografie]
November

13.11.2014

27.11.2014

N3

02. Ježiš nás uzdravuje

Katechéza pre rodičov (kňaz) a deti (animátori). Uvedenie do témy sviatosti zmierenia.

[list]

[prezentácia]

[fotografie]

Január

12.01.2015

13.01.2015

08:00,  N3

Dom uprostred záhrady

Triedna obnova tretiakov v rámci projektu triednych obnov na CZŠ R. Zaymusa. Témou je bezprostredná príprava na prijatie sviatosti pokánia a zmierenia.

[fotografie]

 

17.01.2015

24.01.2015

Katedrála

Slávnosť zmierenia

Prvá svätá spoveď tretiakov, spoločné slávenie s individuálnym vyznaním.

[fotografie]
Február

05.02.15

12.02.15

N3

03. Ježiš nám odpúšťa

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy zmierenia.

[list]

[prezentácia]

[fotografie]

Marec

05.03.2015

12.03.2015

N3

04. Ježiš nás oslobodzuje

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie tém dekalóg a veľkonočné tajomstvo. 

[list]

[prezentácia]

[fotografie]

 

23.03.2015

24.03.2015

08:00,  N3

Zmierenie

Triedna obnova tretiakov s vysluhovaním sviatosti zmierenia.

[fotografie]

Apríl

09.04.2015

23.04.2015

N3

05. Ježiš nás pozýva na hostinu

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy Eucharistia.

[list]

[prezentácia]

[fotografie]

  25.04.2015 09:30, Katedrála

Nácvik pred slávnosťou

 

[list]

Máj

02.05.2015 09:30, Katedrála

Slávenie sviatosti zmierenia

Príležitosť na svätú spoveď aj pre rodičov a krstných rodičov.

Po slávení prevzatie rovnošiat.

 
  03.05.2015 10:30, Katedrála Slávnosť Prvého svätého prijímania

Stretneme sa o 10:10 vo farskom centre N3, odkiaľ pôjdeme v sprievode do kostola.

[fotografie]

 

03.-05.05. 2015         N3, škola

Odovzdanie rovnošiat Rovnošaty môžete odovzdať hneď po slávnosti v N3, prípadne v pondelok alebo utorok v kancelárii farského úradu alebo v CZŠ R.Zaymusa.  

 

Zo života školy...

ib_p039_0_13.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS