Predmety

Autor: Super User

Názov predmetu

Skratka

 

Stránka predmetu

       
Anglický jazyk ANJ    
Cvičenia z matematiky MATc    
Cvičenia zo slovenského jazyka SJLc    
Dejepis DEJ    

     
Fyzika FYZ   ■ Fyzika
Hudobná výchova HUV    
Chémia CHEM    
Informatika INF    
Matematika MAT   ■ Matematika
Nemecký jazyk NEJ    
Občianska výchova OBV    
Práca s počítačom PCP    
Pracovné vyučovanie PV    
Prírodopis PRI    
Prírodoveda PDA    
Prvouka PRV    
Rímskokatolícke náboženstvo KNB   ■ Duchovný program školy
Slovenský jazyk a literatúra SJL    
Správanie SPR    
Športová príprava ŠP    
Technická výchova TCHV    
Telesná výchova TSV    
Vlastiveda VLA    
Výtvarná výchova VYV    
Zemepis ZEM    
Telesná výchova TEV  Tanček ■ Ročníky 1-4 - užitočné linky

Zo života školy...

home_1_52.jpg

Takto si žijeme

Saturday the 18th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014.