Súťaže a projekty

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží a projektov. Prinášame vám krátke charakteristiky niektorých z nich.

Biblia očami detí – Školské kolo výtvarnej súťaže sa koná v našej škole od roku 2008. Zapájať sme sa začali so žiakmi druhého stupňa, neskôr sa pridali i žiaci prvého stupňa. Už od prvého ročníka súťaže zaznamenávame veľké úspechy v diecéznom a dokonca i v celoslovenskom kole, kde sme už získali niekoľko ocenení. (Čítať ďalej...)
... a Slovo bolo u Boha... – Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy s duchovnou tematikou sa v našej škole koná od roku 2008. Spočiatku sa zapájali iba žiaci 5. – 9. ročníka, neskôr sa do súťaže zapojili aj žiaci 1. stupňa a tak je tomu dodnes. Súťaž prebieha v troch kategóriách: I. kat. – žiaci 2. – 4. ročníka, II. kat. – žiaci 5. a 6. ročníka, III. kat. – žiaci 7. – 9. ročníka. Víťazi získavajú diplom a knižnú odmenu. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v každej kategórii postupujú do okresného kola, ktoré sa koná v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. (Čítať ďalej...)
Teofilko je názov biblickej súťaže pre mladších žiakov cirkevných základných škôl, ktorú organizujeme v spolupráci s Katolíckou spojenou školou v Rajci. Jej zámerom je priblížiť tretiakom a štvrtákom Sväté Písmo a naučiť ich pracovať s ním. Súťaž má tri etapy: 1. triedne, 2. školské a 3. medziškolské kolo. Počas siedmych týždňov plnia deti úlohy v pracovných listoch s vybraným biblickým textom. Víťazi triednych kôl pokračujú v školskom kole ďalšie štyri týždne a najlepší z najlepších nás zastupujú v medziškolskom kole.  (Čítať ďalej...)
Príprava na manželstvo a rodičovstvo - V minulosti sme každoročne sme v rámci tejto prípravy organizovali  stretnutie žiakov druhého stupňa s pani Alicou Čelkovou, z Centra pre rodinu. V školskom roku 2013/2014 sme začali s novým modelom (Identita mužaO tajomstve života). Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka prezentuje tému Identita muža Mgr. Richard Vašečka. O tajomstve života sa môžu deviatačky pozhovárať s MUDr. Alžbetou Birčákovou.  

Spevokol - Každý pondelok o 14:00 sú všetci žiaci pozvaní na školský spevokol. Učíme sa nové piesne, ktoré potom spievame na školských omšiach. Ak máš v srdci túžbu oslavovať Boha piesňou a vieš spievať, alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji, tak potom neváhaj, a príď. Nehanbi sa dary, ktoré si dostal, použiť na božiu oslavu. Radosť, ktorou nás pri speve napĺňa Boh, stojí za to. 

 


 

 

 

 

Projekty, ktoré na škole chceme realizovať

Sponzorský účet CZŠ R.Zaymusa:            SK52 5600 0000 0003 0374 3012

Ako variabilný symbol uveďte číslo projektu, ktorý chcete podporiť. Do správy pre prijímateľa môžete uviesť:

svoje meno + A (ak chcete byť verejným podporovateľom), alebo svoje meno + N (ak nechcete svoje meno zverejniť).

 

Realizácia detského ihriska na školskom dvore z Komenského ulice. Uveďte variabilný symbol VS: 1

- bude slúžiť predovšetkým žiakom z ŠKD

- bude obsahovať nielen hravé, ale aj interaktívne prvky rozvíjajúce rovnováhu, koordináciu pohybov, logiku, rýchlosť...

Minimálna potrebná suma 6000€ 

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

 

Zavedenie ETK – elektronickej triednej knihy.  Uveďte variabilný symbol VS: 2

- vybavenie všetkých tried PC a zaškolenie učiteľov pre používanie ETK (spolu s elektronickou žiackou knižkou)

- rodič sa môže každý deň informovať v systéme o dianí na škole, o známkach, poprípade o odbere obedov svojho dieťaťa...

Minimálna potrebná suma  7000

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

 

Realizácia šatníkových skríň pre žiakov.  Uveďte variabilný symbol VS: 3

- postupný nákup šatníkových uzamykateľných skríň pre žiakov a odstránenie doterajších šatní

- každý žiak bude mať súkromie, škola bude môcť jednoduchšie udržiavať čistotu šatní

(8 skrinkový diel – 250€; pre jednu triedu cca 750€; postupná celková investícia cca 16 000€)    

Zatiaľ vyzbieraných: 0€   

Šatňové skrinky boli zakúpené pre 2. - 9. ročník v šk. roku 2016/2017.

 

Realizácia učebne hudobnej výchovy.  Uveďte variabilný symbol VS: 4

- zariadenie odbornej učebne a nákup nástrojov

- rozmanitosť a počet nástrojov umožní zaujímavejšiu výučbu hudobnej výchovy a umožní viacerým žiakom aktívne zapojiť sa do kultúrneho a duchovného života školy

Minimálna potrebná suma  2000€                                                  

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

 

Zariadenie herne ŠKD.  Uveďte variabilný symbol VS: 5

- zariadenie vyhovujúcim zariadením – tulivaky, koberčeky s hrami, knižničnými poličkami, hrami rozvíjajúcimi motoriku i komunikačné schopnosti detí...

- zariadenie herne skladacími stolmi a stohovateľnými stoličkami, čím sa môže zmeniť na plnohodnotnú učebňu

Minimálna potrebná suma  2500€                                                  

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

 

Koberce do tried na 1.stupni.  Uveďte variabilný symbol VS: 6

- žiaci prvého stupňa potrebujú okrem vzdelávacej zóny aj relaxačnú zónu vzadu za lavicami, čo je vhodné pre striedanie činností na hodine, ako aj pre ŠKD

- je vhodná najmä v triedach, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Minimálna potrebná suma  2000€                                                  

Zatiaľ vyzbieraných: 1000€

Koberce boli zakúpené zatiaľ do 8 tried prvého stupňa. Radi by sme dokúpili aj podsedáky...

 

TV prenos rannej sv. omše na chodbu.   Uveďte variabilný symbol VS: 7

- keďže sa do triedy, kde mávame ranné sväté omše nevmestíme všetci (super!), pre potreby na chodbe stojacich ľudí potrebujeme zabezpečiť mini TV prenos (pretože na chodbe kňaza takmer vôbec nepočuť): TV, malý prenosný mikrofón, reproduktor, PC kamera

- toto zariadenie bude mať široké využitie všade, kde je potrebné zabezpečiť mikrofón a reproduktory

Minimálna potrebná suma  400€                                                    

Zatiaľ vyzbieraných: 230€

Zakúpený bol prenosný reproduktor a prenosný mikrofón, potrebujeme ešte TV a kameru.

 

Sponzorstvo kopírky.  Uveďte variabilný symbol VS: 8

- zhruba každý deň sa na kopírke minie balík kancelárskych papierov (500ks)

- spotreba je vysoká jednak na prvom stupni, kde sa kopírujú pracovné listy, ale aj pri polročnej a koncoročnej klasifikácii pri tlači písomiek

Minimálna potrebná suma  200€                                                    

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

 

Realizácia učebne technickej výchovy.   Uveďte variabilný symbol VS: 9

- stoly s vybavením (zverák, pílky, vrtáky, dláta, pilníky,...) na pracovné vyučovanie

- zakúpia sa pracovné plášte a zariadenie, ktoré bude dlhodobo slúžiť pri výučbe technickej výchovy, ako aj pri akejkoľvek kreatívnej práci žiakov školy

Minimálna potrebná suma  5000€       

Zatiaľ vyzbieraných: 0€

Realizuje sa projekt cez grant RENOVABIS v celkovej hodnote 6500€.

Školský časopis ECHO II. 2014/2015

Na svete je nové číslo nášho školského časopisu. Ďakujeme všetkým (a nebolo vás málo), ktorí prispeli svojou troškou. V aktuálnom vydaní sa môžete tešiť na množstvo článkov, nechýbajú ukážky z tvorby našich žiakov či články o workshope. Časopis si môžete uložiť do počítača a vytlačiť, stačí kliknúť na tento odkaz. Staršie čísla nájdete na TEJTO stránke.

Čítať ďalej:Školský časopis ECHO II. 2014/2015

Školský výlet Habakuky 2015

Pomaly je tu záver školského roka a spolu s ním aj dlho očakávané školské výlety. Naši druháci a trieda 1.A sa už nevedeli dočkať stretnutia s rozprávkovými bytosťami v rozprávkovej dedinke HABAKUKY. Deti sa mohli naživo stretnúť s niektorými postavami troch ľudových rozprávok P. Dobšinského, vyskúšali si prácu remeselníka - kováča, navštívili tvorivé dielne. Pre každé dieťa boli pripravené originálne mince, strieborný a zlatý HABAKUK, ktoré používali ako platidlo v rozprávkovom areáli. Pre niektoré deti sa stali tieto mince cenným suvenírom, ktorý si priniesli domov zo školského výletu.

 

 

Čítať ďalej:Školský výlet Habakuky 2015

Pasovanie za čitateľov

Žiaci 2.B triedy sa 07.05. 2015 zúčastnili veľmi peknej akcie v knižnici. Keďže už všetci vedia čítať a ide im to vraj veľmi dobre, tak si ich pani knihovníčky trochu preverili. Deti čítali krátke pasáže z rôznych detských kníh, naučili sa hľadať knihy podľa autora a názvu knihy. Nakoniec zložili sľub čitateľa, ktorý sa naučili naspamäť. Z krajskej knižnice si na pamiatku odniesli pamätný dekrét o pasovaní za čitateľa. Verím, že si tento deň uchovajú v pamäti a budú naň dlho spomínať.

 

 

Čítať ďalej:Pasovanie za čitateľov

Dopravná výchova druhákov

Dopravná výchova 2015

Každý rok majú možnosť naši žiaci spoznávať základné dopravné pravidlá, pravidlá správania sa v cestnej premávke na multifunkčnom detskom dopravnom ihrisku v Žiline na sídlisku Vlčince. Naši druháci z 2.A a 2.B si tento rok v dňoch 13.4. a 14. 4. mohli vyskúšať nové bicykle a kolobežky priamo v teréne s dopravnými značkami a semaformi.

Veríme, že krátka prednáška s prezentáciou dopravných značiek sa deťom páčila a tešili sa, kedy si vedomosti otestujú priamo v teréne.Čo poviete, na našich účastníkov dopravnej premávky?

Čítať ďalej:Dopravná výchova druhákov

Workshop

Workshop o ľudových tradíciách, folklóre a nárečiach..., 13.05.2015

 

Ďalšie články...

 1. Triedni patróni
 2. Súťaž BOSS
 3. Putovanie žiakov 6. ročníka
 4. Foto: Biblická olympiáda
 5. Fyzikálna olympiáda
 6. Biblická olympiáda
 7. Pastoračné projekty
 8. Lyžiarsky výcvik
 9. Teofilko
 10. Školský časopis ECHO I. 2014/2015
 11. Vianočné tvorivé dielne
 12. ... a Slovo bolo u Boha ...
 13. Plody jesene
 14. Anglická miniolympiáda
 15. Zber papiera
 16. Testovanie deviatakov 2014
 17. Shakespeare´s Day 1.- 4. roč.
 18. Slávik Slovenska 2014
 19. Výsledky súťaží a olympiád
 20. Hviezdoslavov Kubín
 21. Kronika školy
 22. Školský časopis ECHO I. 2013/2014
 23. List svätému otcovi Františkovi
 24. Celoslovenská informatická súťaž iBobor
 25. Krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...
 26. Medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica 2013
 27. Súťaž ... a Slovo bolo u Boha ... roč. 5. - 9.
 28. Súťaž - ... a Slovo bolo u Boha ...
 29. Výsledky okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2013
 30. Slávik Slovenska
 31. Biblia očami detí
 32. Pôstna príprava
 33. "Nemecká" omša
 34. Pôstny projekt Tehlička pre deti ulice
 35. Poznajme patrónov Žilinskej diecézy
 36. Školský časopis
 37. Letné tábory
 38. Výsledky súťaže žiakov roč. 5. - 9.: ... a Slovo bolo u Boha ...
 39. Návšteva partnerskej školy z Ostravy
 40. ... a slovo bolo u Boha ...
 41. Putovanie Zaymusákov po stopách Cyrila a Metoda
 42. Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka - 2012
 43. Oceňovanie žiakov základných škôl - 2012
 44. Westernový deň
 45. Letný tábor Tatranská Štrba 2012 - ročníky 5-9
 46. Letný tábor Tatranská Štrba 2012 - ročníky 1-4
 47. Diplomy našich olympionikov
 48. Výsledky súťaží...
 49. Najúspešnejší žiaci Žilinskej diecézy
 50. A Slovo bolo u Boha 2010/2011

Zo života školy...

ib_p046_1_26.jpg

Takto si žijeme

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS