Jedálny lístok

Autor: Anna Sršníková

Oznam školskej jedálne

 Príloha pre zákonného zástupcu 

 

Strava sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiacina účet ŠJ: 

 

 

 

SK26 5600 0000 0003 0374 6002

 

 

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v šk. zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

Veková skupina stravníkov ZŠ

Stravný lístok celkom

Dotácia MŠ na stravu

Úhrada (doplatok)

zák. zástupcu

 I. stupeň

1,45

1,20

0,25

II. stupeň

1,48

1,20

0,28

 

 

 

 Úhrada zákonného zástupcu: 

Jednorazová zálohová platba za neodhlásenú alebo neodobratú stravu sa uhrádza v mesiaci august. Ak má zákonný zástupca v ŠJ prihlásené jedno dieťa, výška zálohovej platby je 30€. Ak má na stravovaní prihlásené dve deti, výška zálohovej platby je celkovo 40€. Ak má zákonný zástupca na stravu prihlásené 3 alebo viac detí, zálohová platba je celkovo 50€.

 

 

 

Pravidelný mesačný doplatok vo výške 5€ (pri stravníkovi z I. stupňa), alebo 5,60€ (pri stravníkovi z II. stupňa). Po dohode s vedúcou ŠJ môžete tieto doplatky uhradiť aj vopred na polrok - vo výške 25€ (pri stravníkovi z I. stupňa) alebo 28€ (pri stravníkovi z II. stupňa), alebo na celý školský rok vo výške 50€ (pri stravníkovi z I. stupňa) alebo 56€ (pri stravníkovi z II. stupňa).

Podmienkou poskytnutia štátnej dotácie na stravu vo výške 1,20 € je účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a odobratie obeda. V prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda sa zákonný zástupca dieťaťa zaväzuje uhradiť cenu stravného lístka uvedeného v tabuľke – stiahnutím zo zálohovej platby zaplatenej pred začiatkom stravovania.
Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie zo strany zákonného zástupcu dieťaťa bude zálohová platba vrátená v plnej výške na konci školského roka.  

V prípade neočakávanej PN dieťaťa rodič môže v prvý deň odobrať stravu do obedára, ale cena stravného lístka mu bude odpočítaná od zálohovej platby (v tomto prípade dieťa nespĺňa nárok na dotáciu zo štátu – nebolo na vyučovaní). V prípade, že zálohová platba sa priblíži k 0€, rodič bude vyzvaný na opätovnú realizáciu zálohovej platby 30€. Na konci školského roka sa nevyčerpaná suma zálohovej platby presunie na účet zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Odhlasovanie zo stravy

 

je možné minimálne 24 hodín vopred, najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa, iba v pondelok ráno do 7:00 hod.

 

- osobne,

 

- internetom (prístup na internet. odhlasovanie si treba vyžiadať u vedúcej ŠJ),

 

- telefonicky: 041 72 31 289, 0910 842 821 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, inak stráca nárok na štátnu podporu na stravovanie! 

 

Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 

poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa

 V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (,, dotácia na stravu“) s účinnosťou od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné skutočnosti:

 1.Dotácia na stravu od 01.09.2019 bude v základnej škole poskytovaná pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú základnú školu. / stravovanie je dobrovoľné/

 1.2.    Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v  ZŠ a súčasne odobralo stravu.  Obidve podmienky musia byť splnené.

 

  1. 3.     V prípade, že schválená suma stravnej jednotky je vyššia, ako je výška dotácie, rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

Od 1.9.2019 sa mení výška stravnej jednotky a réžie.

 Cena stravného lístka:

                                           ZŠ I. stupeň   1,45€ 

                                            ZŠ II. stupeň 1,48 € 

 

   Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že žiak nebude v škole prítomný a stravu neodhlási  deň vopred do 14,oo hod. (je jedno či stravu neodoberie, alebo odoberie do obedára či na tanier),  musí si danú stravu uhradiť v plnej výške.

 

Ak vzniknutý nedoplatok na stravnom nebude uhradený , deťom nebudú poskytnuté obedy až do uhradenia nedoplatku.

        5.     Od 1.9.2019 musia mať všetci stravníci vypísané nové zápisné lístky

    Bez vypísaného a zákonným zástupcom podpísaného zápisného lístka nebude dieťa prihlásené na stravu.

 

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

  • Žiaci, ktorí nedostali zápisný lístok si ho môžu osobne vydvihnúť v kancelárii vedúcej ŠJ.
  • Žiaci, ktorí zabudli alebo nestihli odovzdať zápisný lístok  môžu ho priniesť od 5.8.2019

do 7.8.2019 a potom od 19.8.2019 do kancelárie vedúcej ŠJ.

 

Žiadame rodičov,

ktorí prihlásili svoje deti na stravu v školskom roku 2019/2020, aby bezpodmienečne uhradili poplatok za stravovanie do 20.8.2019 na číslo účtu školskej jedálne:

 

SK26 5600 0000 0003 0374 6002

 

V prípade, ak neviete variabilný symbol, použite meno a priezvisko stravníka/stravníkov.

V prípade ak neviete sumu, vypočítate ju:

Jednorazová platba + pravidelný mesačný poplatok

 

Jednorazová zálohová platba pre:

  • jedno dieťa:           30,00 €
  • dve deti:                 40,00 €
  • pre tri a viac detí:  50,00 €

 

Plus pravidelný mesačný poplatok:

  • ročníky 1-4: 5,00 €
  • ročníky 5-9: 5,60 €

                                                   

 

Kontakty:

+421 910 842 821

+041/ 72 31 289

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Zo života školy...

ib_p048_0_2.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS