Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Pri rôznych príležitostiach dostávame rozličné pozvania. Z niektorých sa tešíme, iné prijímame len ako nepríjemnú povinnosť, z niektorých sa šikovne vyhovoríme no a niektoré len tak odignorujeme. Aj teraz máme pozvanie pozorne počúvať slová Evanjelia a zapojiť sa do spoločnej modlitby. Ježiš oslovil rybárov, bratov Šimona a Ondreja, Jakuba a Jána. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 
A ako to je s nami? Aký je stav tvojho srdca? Potrebuješ sa aj dnes z niečoho „kajať“? Udržuješ si srdce v stave, aby mohol Boh v ňom prebývať? Rozhodol si sa pre Neho aj dnes? Hovoríš pravidelne s Bohom, alebo keď príde do reči, rozprávaš sa len o ňom? Máš s ním vzťah?
Skúsme sa zamyslieť nad slovami: Kajajte sa a verte Evanjeliu. Výraz kajať sa u mnohých vzbudí predstavu smutného, skleslého a hĺbavého človeka. Je to však nesprávna predstava. Človek, ktorý sa kajá, je radostný z odpustenia. Boh sa zrazu nad ním zľutúva. Starý zákon človeku vraví, aby sa najskôr obrátil a až potom prijme spásu. Na svet prišiel Boží Syn s novou ponukou k večnosti a svätosti. Ježiš nám ponúka spásu a keď ju prijmeme a nebudeme žiť ako doteraz, budeme spasení. Na nás samých necháva slobodné rozhodnutie. Tí, ktorí si priznávajú svoje zlyhávania, majú skutočnú nádej na spásu. Máme veriť evanjeliu. Veriť láskavému a milostivému Bohu. Ten sa zľutúva nad hriešnikom svojím milosrdenstvom. Niet väčšieho príkladu lásky na svete. Svedčiť môžeme životom slobody svedomia. Zmenený život je

nezaslúžený dar od Boha daný a za ten je potrebné každý deň ďakovať.
Tak a aká je tá dnešná ponuka?
Prvá – kajajte sa.
Druhá – verte Evanjeliu.
Tretia – svedči životom slobody svedomia.
Švrtá - útla knižočka Sedem krokov k dobrej spovedi redemptoristu Michala Zamkovského je ďalšou ponukou, ako si správne nastaviť zrkadlo, skutočne oľutovať hriechy a odhodlať sa kráčať po ceste odpustenia.
Piata – spoločná úprimná ranná modlitba.
Šiesta – Ježiš nás pozýva prežiť celý deň s ním, pozýva nás do všetkého, čo nás čaká.
Siedma – nezabudnime ďakovať za nezaslúžené dary.

Dobrotivý Bože, daj, aby sme Tvoje ponuky prijímali s radosťou a svedčili životom slobody svedomia.

Pane Ježišu, ďakujeme za nezaslúžené dary, ktorými nás neustále obdarúvaš.

Zo života školy...

advent018.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS