Učil ich ako ten, čo má moc

Autor: Ing. Renáta Šimková

Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Minulý týždeň sme dostali ponuku kajať sa a veriť Evanjeliu. Ježiš prišiel s ponukou spásy. Slobodne sa môžeme obrátiť. Obrátenie a pokánie spolu veľmi úzko súvisia. Jedno bez druhého nie je možné. Skutočné obrátenie je dielom Ducha Svätého. Zmeniť doterajší život chceme preto, že v Duchu Svätom spoznávame a odkrývame cestu, ktorá vedie k skutočnému životu naplnenému láskou a dobrom. 
Pre vás, deti, zaujímavo opisuje svoje obrátenie sv.Terézia z Lisieux. Ako 4-ročná prišla o matku a materinskú lásku jej nahrádzali staršie sestry – bola najmladšia. Na Vianoce v roku 1886 zažila úplné obrátenie, aj keď mala vtedy necelých 14 rokov. Vnímala to ako prechod z detstva do dospelosti. Prestala byť dieťaťom, ktoré nachádza radosť z vianočných darčekov a stáva sa novým človekom. Chce

zabúdať na seba a robiť radosť druhým. Opisuje to ako etapu života naplnenú nebeskými milosťami. Paradoxne impulzom k obráteniu bola namrzenosť otca, ktorý vidiac, ako sa teší na darčeky nájdené v topánkach, hundral. 
Ježiš nekonal zázraky kvôli vlastnej sláve. Často po vykonaní zázraku sa utiahne na pusté miesto, rozpráva sa s Otcom, modlí sa. Ježiš nežiada poznanie na základe slávy prostredníctvom zázrakov, ale v tajomstve kríža. Keď robí zázraky v našich srdciach, je to zážitok, zažiť Boha ako milujúceho a vydávajúceho sa po ceste Jeho Syna Ježiša Krista.

V stredu 31.januára máme sviatok Dona Bosca, priateľa detí a mladých. Pre nás to bude deň, keď dostaneme polročné vysvedčenia.
V piatok 40. deň od narodenia Pána je sviatok Obetovanie Pána – ľudovo povedané Hromnice.
V Jeruzaleme býval starý Simeon. Veľmi miloval Boha a túžil na vlastné oči uvidieť Mesiáša Spasiteľa. Dostal vnuknutie Ducha Svätého, aby išiel do chrámu. Práve tam prichádzala Panna Mária s Ježiškom. On ho vzal do náručia, radoval sa, velebil Boha a ďakoval mu za Svetlo, ktoré prišlo na svet. Pri jeho slovách svetlo na osvietenie pohanov zapaľujeme sviecu.
Dobrotivý Bože, daj, aby sme príkladmi lásky a dobra premieňali naše srdcia.
Pane Ježišu, ďakujeme za dary Ducha Svätého, ktoré využívame v každodennom živote, pri príprave na vyučovanie.
Na príhovor dona Bosca vyprosujeme si radosť a požehnaný život.
Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Zo života školy...

ib_p040_0_28.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS