Zoslanie Ducha Svätého - zamyslenie z rozhlasovej relácie

Autor: Ing. Renáta Šimková

Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: 
„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.
Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Ježiš odchádza k Otcovi a prosí za všetkých, ktorí mu uveria. Túži, aby som zažívala opravdivú

lásku, ako on zažíva u Otca v Jeho blízkosti. Chce, aby som spoznala dobrotivú tvár Otca. Jeho láska je založená nie na striktnom zachovávaní pravidiel, ale na vzťahu hlbokej dôvery. On čaká, počúva, vystiera svoje ruky ku mne, túži ma pohladiť, objať a zovrieť v náručí.
Postupne od Veľkej noci prechádzame stavom vzkriesenia a nanebovstúpenia Ježiša Krista. Tento týždeň budeme dvíhať svoj duchovný zrak k nebu a pripravovať sa na zoslanie Ducha Svätého. Ježiš nám zanecháva odkaz, aby sme jedno boli. Ak sa nechám viesť Duchom Svätým a otvorím sa pôsobeniu Jeho darov, budem naplnený láskou, pokojom, trpezlivosťou, čistotou tela i mysle. Nedám sa strhnúť hnevom, pomstou, hádkami, falošnými kamarátstvami.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie, máme možnosť prehĺbiť si osobný vzťah k našej nebeskej Matke.

Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám.
Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam.
Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem.
Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie.

My cítime ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim deťom
vždy naporúdzi, blízko je, na cestách týmto Tvojím svetom.
Že aj keď sily nestačia, snaží a nehľadí na seba,
a na to, aby naozaj šťastie bolo, nikdy jej veľa netreba.

Ďakujem, Pane, za mamu moju a myslím to úprimne,
veď predsa niet človeka iného, čo by viacej stál pri mne.
S Tebou, Pane, a s mamou mojou istotu mám každý deň.
A verím, že neskončí sa tento vzťah, čo nie je iba krásny sen.

Prosím, Bože, za mamičky, za oteckov, za rodiny.
Za tie deti, čo niečo im chýba, nech Tvojej veľkej láske,
dobrotou napravím túto chybu.

Uč nás všetkých, Bože dobrý, pamätať to veľké prikázanie,
že milovať treba Teba, ctiť si blížnych, ktorých máme
a lásku dávať. Vypočuj nás, Pane.

Pane Ježišu, nauč ma budovať si s nebeským Otcom hlboký a dôverný vzťah.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, pomáhaj nám otvárať sa Tvojmu Duchu, aby pôsobením pociťovali Božiu lásku všetci okolo nás. 
Pane Ježišu, prosíme Ťa, sprevádzaj darom Ducha Svätého našich deviatakov na prijímacích pohovoroch.

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy, ktorí sa zúčastnili Behu Dominica Savia v Bánovej a blahoželáme všetkým, ktorí úspešne reprezentovali školu v jednotlivých kategóriách.

Zo života školy...

ib_p026_1_6.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS