Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Autor: Ing. Renáta Šimková

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Včera sme ako kresťania slávili narodeniny. Dostali sme od Nebeského Otca Ducha pravdy. A dnes tento krásny sviatok v nás doznieva. Nazývame ho Svätodušný pondelok. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme, aká milosť je nám daná. Bez Ducha Svätého nám nemôžu byť odpustené hriechy, počúvanie Svätého Slova bez Ducha je mŕtve. Je to Duch Svätý, ktorý dokáže robiť zázraky. Vnútorne premieňa ľudí, láskou pôsobí a robí zázraky. Žijeme vo svete materiálneho bohatstva a duchovnej biedy. 
Boh sa stal človekom, aby nám dal spoznávať vlastnú hriešnosť. Zaplatil svojím životom a raz a navždy skoncoval s hriechom. Čo sa vyžaduje od nás? Spoznať

hriešnosť s Duchom Svätým, prosiť ho, mať plnosť túžby tohto poznania. K tomu sme dostali dary. 
Dar modlitby, dar kázania. Len tak pre zaujímavosť. Počas prvej Petrovej kázne sa obrátilo 5000 ľudí. Čo by dnes kňazi dali za to. Dar trpezlivosti. Stratégie dnešných firiem sú v raste, v neustálom pohybe a zmenách. V nebi sa však nebudeme baviť o stratégiách, v nebi to bude len minulosť. V nebi sa budeme baviť o duchovných hodnotách. To je tajomstvo sily pre tých, ktorí vytrvajú. 
Mnohokrát ste, deti, unavené z učenia, my učitelia z výchovy, z množstva niekedy aj zbytočných akcií. V dobrom treba vytrvať až do konca. 
Otec nám prostredníctvom Ducha Svätého ponúka sedem darov:
Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti, Dar bázne voči Bohu. Boh sa neustále na mňa pozerá, mám v sebe bázeň. Týchto sedem darov je základom a osobné charizmy prídu.
Ježiš povedal svojim učeníkom: 
„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“
Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy.
Deti, mnohým z vás sú tieto slová nezrozumiteľné. Pokúsim sa uviesť príklad, vlastne osobnú skúsenosť z minulého týždňa, kde bola spolupráca viacerých ľudí s Duchom Svätým.
Pred dvoma týždňami som mala so žiakom Denisom pohovor o jeho správaní. Dohodli sme sa na princípoch a spôsoboch správania, na rešpektovaní školského poriadku, jasne sme si pomenovali kresťanské hodnoty a silu modlitby. Hodinový rozhovor som absolvovala aj s jeho otcom, aby bol oboznámený, čo sa očakáva v správaní jeho syna a, samozrejme, aby spolupracoval. Je to otec, ktorý má záujem a pravidelne sa stretávame. Po týždni, od týchto rozhovorov mi v pondelok večer zazvonil telefón. Gabrielovi rodičia sa ospravedlnili a poprosili o čas na vysvetlenie dôvodu, pre ktorý volajú. Samozrejme, hlavným aktérom nášho krátkeho rozhovoru bol Denis a jeho pohoršujúce správanie sa voči ich synovi. Posmievanie sa, urážanie rodičov a znevažovanie Boha. V ten deň v škole po slovných urážkach to zašlo až tak ďaleko, že ich syn Gabriel fyzicky napadol Denisa. Gabriel emocionálne nezvládal tieto situácie. Denis mu išiel poriadne na nervy. Doma rodičom vysvetľoval danú situáciu tak, že sa rozhodol zobrať spravodlivosť do svojich rúk a podľa svojho unáhleného rozhodnutia tak aj konal. S rodičmi sme sa dohodli, že prídu hneď ráno do školy a na pohovor pozveme obidvoch spolužiakov. Tak sa aj stalo. Pri rozhovore Denis postupne popriznával všetky svoje previnenia a sám sa ospravedlnil spolužiakovi Gabrielovi a, samozrejme, aj jeho otcovi. Vzápätí počul Gabrielove ospravedlnenie za fyzické napadnutie. A aká bola reakcia otca? Otec povedal, že si váži priznanie. Povedal: „Bolo to určite ťažké pre Teba, Denis. Tvoje ospravedlnenie prijímam. Odpúšťam Ti.“ A podal mu ruku na znak odpustenia. Ruky si podali aj spolužiaci, vzájomne si odpustili. Mňa na záver rozhovoru potešila Gabrielova veta na adresu Denisovho správania sa za posledný týždeň: „Pani učiteľka, posledné dni bolo na Denisovom správaní poznať zlepšenie, naozaj to bolo vidieť, cez prestávky, aj na vyučovaní. Všimol som si to.“ Spolu s jeho otcom sme Denisa povzbudili, že dá sa to. Nepôjde to všetko hneď a naraz. Treba vytrvať vo vernosti a v modlitbe. Po mojom pokyne odišli obidvaja do triedy. Gabrielovi rodičia ma osobne poprosili, aby som nedávala návrh na dvojku zo správania. A myslíte si, že by to bolo viac ako odpustenie?
Deti, spoznali ste v tomto skutočnom príbehu pôsobenie darov Ducha Svätého? Veď takéto príbehy sú pre nás dospelých a aj pre vás, deti, poučením. Kiežby sme odpovedali na hlas Ducha pravdy láskou v každom okamihu života.

Nebeský Otec, ďakujeme Ti za Dar Ducha plnej pravdy, každý deň naplň naše životy túžbou po poznávaní darov Ducha Svätého na rozvoj osobnej charizmy každého jedného z nás.

Nebeský Otec, prosíme Ťa, daj, aby sme boli otvorení pre pravdu a dary, ktoré dostávame od Ducha Svätého, potrebné k plnému poznaniu pravdy podľa Tvojho Syna Ježiša Krista.

Zo života školy...

ib_p041_0_12.jpg

Thursday the 15th - Copyright CZŠ R. Zaymusa & jtm 2012-2014. Thanks to Joomla 2.5 templates by FTS